سنسورهای دزدگیرخودرو

سنسورهای دزدگیرخودرو

سنسورهای دزدگیرخودرو

 سیستم ردیاب جی پی اس خودروچگونه کار می کند؟

سیستم ردیاب جی پی اس خودرو تکنولوژی است که بااستفاده از آن ما می توانیم یک خودرو یا ناوگان خودرو را ردیابی کنیم.یک سیستم ردیاب جی پی اس با تعدادزیادی ازویژگی ها ومتدها برای کمک کردن جاسازی می شودوبه این دلیل  یک سیستم ردیاب خودرو دارای اجزای به شدت مهمی است که آن به صورت موثری کار می کندونتایج دقیقی را ارائه می دهد.
جی پی اس سیستمی است که کاربردپذیری مهمی برای ردیابی کردن خودرودارد وبخصوص برای مردمی مفید است که ماشین های گران قیمت می خرند.بااین سیستم مانع ازدزدی ماشین خود شوید یا حتی ماشین دزدیده شده خود را پس بگیرید.اینترنت با کمک نقشه ونرم افزار می تواند جزئیاتی ازمحل تقریبی  خودرو به ما بدهد.
سیستم ردیاب جی پی اس خودرو شامل سخت افزارو نرم افزارهایی است که به ما کمک می کند که به صورت آنلاین یاآفلاین خودرو را ردیابی کنیم.

یک سیستم ردیاب جی پی اس خودرو شامل اجزای زیر است:
یک دستگاهی که به خودرو یاقسمتی از ناوگان خودرو متصل شده است:
قسمت سخت افزاری سیستم ردیاب جی پی اس خودرو خود خودرواست که یک مودم 
GPS/GSM به خودرو  وصل شده است. این مودم سیگنال هایی از ماهواره یاسیگنالهای رادیویی با کمک نرم افزار ردیاب دریافت می کند.کنترل کننده مودم داده ها راتبدیل می کند وبه سرور داده های مکان خودرو می فرستد.

سنسورهای دزدگیرخودرو
هردزدگیرخودروشامل قطعاتی ازجمله سنسورها(درب،تکان دهنده،فشارداخلی،میکروفن)چراغ داخلی،گیرنده کدها کلید،اسپیکردزدگیرمی باشد که دراین مقاله به شما را باجزیئات دوتا ازسنسورها با طور کامل آشنا می کنیم.
1)    سنسوردرب خودرو:
اساسی ترین اجزا در دزدگیرماشین آژیردرب خودرو می باشد زمانی که شماجلوی کاپوت یا جعبه ی عقب ماشین را باز می کنیدکاملا خودرومراقبت شده است.
دربیشتر سیستم های دزدگیر خودرو ماکانیزم سویچی (کلید برق)که قبلا درون درب ها ساخته شده است بکار برده می شود.درصورتی که در ماشین های مدرن زمانی که درب ماشین یا جعبه عقب راباز کنید چراغ های داخلی روشن می شود.
سویچ کردن خودرو مانند مکانیزم کنترل چراغ در یخچال شماکار می کند.زمانی که شما درب را می بندیدیک فشارکوچک روی دکمه فعال کننده فنر یا اهرم وارد می شودومدارباز می شودوزمانی که شما درب را باز می کنید فنر روی دکمه باز کننده فشار وارد می کند ومدار بسته می شودوبرق به چراغ های داخل ماشین فرستاده می شود.
همه ی شما زمانی که می خواهید سنسور درب را نصب کنید باید یک عنصرجدید قبل از سیم کشی مداراضافه کنید.با این سیم کشی جدید در مکان زمانی که شما درب را باز می کنید(زمان بسته شدن کلید)جریان الکتریکی به هسته دزدگیر فرستاده می شود و باعث روشن شدن چراغ های داخل  می شودوزمانی که جریان به گردش در         می آیداین باعث می شود که هسته صدای آژیر بدهد.

 به عنوان یک اقدام محافظتی درسیستم های دزدگیر به طورمعمول برولتاژ تمام مدارالکتریکی ماشین نظارت         می شود.اگرافت ولتاژدر مدار وجود داشته باشد هسته دزدگیر متوجه می شود که کسی سیستم الکتریکی را دستکاری کرده است.


2)    سنسورتکان دهنده خودرو:
درقسمت قبلی ما سنسوردرب خودرو را ملاحضه کردیم که یکی از اساسی ترین سیستم دزدگیرخودرو است.سیستم های پیشرفته دزدگیر خودرو بیشتر مربط به سنسورهای تکان دهنده   می باشد که سارقان خودرو را خیلی راحت تشخیص می دهد.
درواقع سنسورتکان دهنده واقعا ساده است.اگرکسی به خودروشما ضربه بزندیا ماشین شما را هول دهد یا به هر منظوری دیگر ماشین تان را تکان دهد سنسوریک سیگنال را به هسته دزدگیر مبنی برشدت حرکت می فرستد واگر شدت تکان زیاد باشد سیگنال هسته بوق هشداری با صدای بلند به صدا در می آورد.
روش های متفاوتی برای ساخت سنسورهای تکان دهنده هست.یکی از ساده ترین سنسورتکان دهنده طول درازی داردوسطح انعطاف پذیر فلزی دارد که روی سطح فلزی دیگر قرار داده می شودوشما می توانید به راحتی این رابه یک سویچ ساده وصل کنید و تنظیم کنید.وزمانی که شما آنها را باهم لمس کنید جریان روانی بین آنها به وجود    می آید.
سنسورتکان دهنده سه عنصر اصلی داردشامل:
•    تماس الکتریکی مرکزی در یک محفظه سیلندر
•    چندین اتصالات الکتریکی کوچکتر در پایین محفظه
•    یک توپ فلزی که می تواندآزادانه درمحفظه حرکت کند
درتعدادزیادی از سیستم های دزدگیرمدرن سنسورتکان دهنده یکی ازاصلی ترین ردیابهای سارقان هستند.

شنبه, 30 شهریور 1392-- نوشته شده توسط -- دسته : دزدگیر