نقشه جی پی اس خودرو

نقشه جی پی اس خودرو

نقشه جی پی اس خودرو

نقشه جی پی اس خودرو
سیستم موقعیت یابی جهانی(GPS)وسیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)باهم برای اهداف زیادی مانند ردیابی خودرو،مکان یابی هر شی،ردیابی ناوگان،نقشه کشی به کار برده می شوند.بنابراین بیشتر تکنولوژی برای تعیین کردن  موقعیت یک شی و اندازه گیری فاصله استفاده می شود.بهرحال در کل این تکنولوژی براساس نقشه می باشد.نقشه به وسیله ماهواره داده می شود و سپس کاربرد تکنولوژیGISباعث می شود که کل فرایند با موفقیت انجام شود.
با تکنولوژی GISبه طور کلی اطلاعات دیجیتال با کمک متد ساخت رقمی کردن داده ها استفاده  می شود.با استفاده از متدرقمی کردن یک نقشه  به یک فرمت دیجیتال از طریق استفاده کردن نرم افزارکمک طراح کامپیوتر(CAD) تبدیل می شود.

هرمکان خاص بوسیله  طول و عرض جغرافیایی  و برآمدگی ها نقاط مختصات علامت گذاری    می شود.با این روش عکسهای دیجیتال ماهواره ای آنالیز شده است و داده ها در فرم نقشه نقاط واقعی جهان با فرم دیجیتال نمایش داده می شود.


دودسته از نقشه هایی که موقعیت دقیق شی را مکان یابی می کند شامل:
•    نقشه تصویری
•    نقشه برداری

نقشه  تصویری:این نقشه های دیجیتال از نقشه های متنوعی به وسیله اسکنر فراهم می شوند وهمچنین از نقشه برداری و هرنوع دیگر نقشه های ماهواره ای تولید می شود.این نقشه ها بدون کمک گرفتن از ادیتور های گرافیکی بسیار سخت ویرایش می شوند امامی توانند به راحتی تبدیل    به فرم های قابل چاپ شوند.این نقشه ها  به وسیله ی اسکن کردن نقشه های متفاوت ساخته می شود.
نقشه های تصویری توانایی نمایش بعضی از بهترین ویژگی ها با وروی صحیح دارند.آنها حتی توانایی نشان دادن بعضی از جزییات خیلی ریز رادارند.در این نقشه ها انواع داده ها شامل چندین ردیف و ستون از سلول ها وجود دارند که هرسلول شامل مقدارقطعی است.هرسلول تنها شامل مقدارهای واحد می باشد وبنابراین فضاهای ذخیره خیلی کوچک را فراهم می کند.

بهرحال این می تواند گسترش یابد و هرسلول به وسیله ی مقدار یک سلول منحصربه فرد علامت گذاری  می شود.برای مثال هرسلول یک ناحیه پیکسل با یک واحد ناحیه حسابی از سطح زمین نمایش می دهد.


نقشه برداری:در این نوع نقشه انواع داده ها بوسیله نقاط هندسی،خطها،مختصات،چهارگوشه و....برای نمایش دادن هرشی خاص فراهم می شود.این نقشه ها شامل پایگاه داده واقعی با کامل کردن اطلاعات شامل نام هر مکان .نقاط تقاطع  با طول وعرض جغرافیایی می باشددر این روش آنها مکان دقیق هر شی را نمایش می دهند.
مهمترین نما از نقشه برداری این است که می تواند شامل هر نوع داده ای باشد که می تواند بعدا تغییر،ویرایش یا حتی حذف شود.بنابراین نقشه های برداری بانرم افزارAVLیکی از نماهای اصلی در جی پی اس برمبنای سرویس می باشد.
زمانی روی منطقه خاصی زوم می کنیم،تنها برخی از جزئیات مهم در نقشه نمایش داده می شود وجزئیات ریز در داخل نمایشگر نمایش داده نمی شود.این سریع ترین زمان ترسیم است.تمام نقشه های برداری برمبنای طول وعرض جغرافیایی است.این نقشه ها بیشترین اطلاعات دقیق را فراهم میکند بنابراین نرم افزار جی پی اس می تواند به راحتی مکان یک شی را شناسایی کند.
 چهارشنبه, 27 شهریور 1392-- نوشته شده توسط -- دسته : جی پی اس