جی پی اس و ردیاب در شرکتهای پخش

جی پی اس و ردیاب در شرکتهای پخش

جی پی اس و ردیاب در شرکتهای پخش


جی پی اس و مواردکاربرد آن در شرکتهای پخش کالا

شرکتهایی که منفعت خودرا از طریق تحویل به موقع کالا به دست می آورندنیاز به تحویل کالاها ازیک مکان به مکان دیگر بصورت کار آمد را دارند ،بطوری که برای آنها مقرون به  صرفه باشد دارند این بدین معناست که کارفرماها باید مطمئن باشند که بی کفایتی و دیرتحویل دادن درشرکت های پخش کالا صورت نمی گیرد.

نیازهای تجارت:
به چه روش هایی می توانیدبه صورت کارآمد درزمینه تحویل کالا فعالیت کنید؟
چگونه مکانی  که شما وسایل را تحویل می دهیدردیابی کنید؟
چه نوع اطلاعاتی درباره عادت های کار کردن کارفرماهایتان نیاز داریدبدانید؟
تصویرکلی:
یک دستگاه جی پی اس برای هدفهای زیادی درشرکتهای پخش کالا می تواند استفاده شود.دستگاه می تواند در خودروی پخش کالا برای ردیابی کردن آن از مکانی به مکان دیگر نصب شود.این دستگاه همچنین می تواندبخاطر امنیت بیشتر واطمینان خاطر برای شرکت های پخش کالا موقتا در قسمتی که بالاترین اولویت را دارد نصب شود.
راه حل:
هردستگاه ردیاب جی پی اس می تواند ویژگی های سفارشی و اطلاعاتی که به راحتی روی پلت فرم موقعیتی وارد وآپدیت می شودرا به اشتراک بگذارد.همچنین می تواند آژیرهای سفارشی که مبتنی بر موقعیت جغرافیایی قابل تنظیم یاموقعیت های اشیای کوچک هستندساخته شود.همچنین نوعی از دستگاه پیوسته به پلت فرم برای استفاده در خودرهای بزرگ یا اتصال به جعبه های کوچک وجود دارد.

چگونه:
خدمات تحویل کالا نیازمندمیزانی خوب از سازماندهی ،برنامه ریزی و اجرای درست شرکتها پخش کالا دارد. با استفاده از دستگاه جی پی اس مدیرپخش کالا می تواند همیشه از مکان اموال خودبا خبر باشد.خودروهای تحویل کالا شامل تحویل بارکش ،ماشین وحتی روروک های بچ ها می تواند با دستگاه جی پی اس خودرو ردیابی شود. سنسورهایی که برای سوخت یا بازوبستن درب خودرو،RFIDوحرکت هستندمی توان برای افزایش امنیت به ورودی/خروجی در تعداد زیادی از این دستگاه ها قرارداد.بعلاوه برای دیده بانی خودرو دستگاه های کوچک جی پی اس می تواند در قسمت های مهمی ازخودروی پخش کالا برای اهداف امنیتی گذاشته شود.
سنسورهای ردیاب جی پی اس:
سنسورسوخت
سنسوردما
سنسورباز وبستن درب خودرو
سنسورRFID
سنسورحرکت
شما برای خرید دستگاه جی پی اس می تواندبه سایت پیام جی پی اس مراجعه کنید
www.payamgps.com
شماره تماس: 26760023


پنجشنبه, 25 مهر 1392-- نوشته شده توسط -- دسته : جی پی اس