اخبار و مقالات

حفاظت از خودروی کاری با ردیاب

سرقت وسایل نقلیه کاری، مانند ون و وانت تأثیر بیشتری از سرقت یک خودرو شخصی دارد. حتی اگر وسیله نقلیه توسط بیمه، جایگزین هم شود باز هم تاثیرات مالی برای مدتی که وسیله نداشتید، خواهد داشت.

1400/06/28 مشاهده بیشتر
ردیاب های شخصی

ردیاب های GPS بیشتر برای کمک به سالخورده گان، کودکان و همچنین کارگران و کارمندان استفاده می شود.بسیاری بر این باور هستند که، استفاده از ردیاب می تواند بر حقوق و آزادی فرد تاثیر بگذارد.ولی به طور کلی کاملا برعکس آن صادق است.

1400/06/28 مشاهده بیشتر